PhotoAnthology Foundation

In 2021, Valery Poshtarov established the PhotoAnthology Foundation. The author’s long years of work on multiple projects of high public importance evolves into a new legal form, which would facilitate the effective accomplishment of the following goals:

- Spread and promotion of the artistic practices in photography.
- Engaging audiences by executing projects of public importance by means of documentary, social documentary and conceptual photography.
- Educating the public in order to foster high criteria in art photography.
- Support the development of fine-art photography in Bulgaria.
- Preserving and establishing good practices in the field of art.

ACTIVITY:

- Organization of cultural and artistic projects, as well as projects for documentary, conceptual, and fine-art photography.
- Dissemination of artwork by means of printed publications, photobooks, exhibitions, online platforms, artistic performances and curation projects.
- Fostering a dialogue between various stakeholders in the field of art and culture in order to achieve creative exchanges and wider outreach.
- Publishing and curation work aimed at identifying good practices and artistic values.
- Establishing a collection of photobooks to promote international practices in Bulgaria.

Фондация ФотоАнтология

През 2021 г. Валерий Пощаров основава фондация ФотоАнтология. Дългогодишната работа на автора по редица проекти с обществена значимост еволюира в една нова легална форма, която трябва да позволи по-ефективното изпълнение на целите, а именно:

- Популяризиране и разпространение на художествените стойности в изкуството на фотографията.
- Ангажиране на публики чрез реализиране на проекти с обществена значимост със средствата на документалната, социално-документалната и концептуалната фотография.
- Образование и подготовка на публиката за изграждане на високи художествени критерии.
- Насърчаване развитието на художествената фотография в България.
- Съхраняване и утвърждаване на добрите практики в изкуството.

ДЕЙНОСТ:

- Организиране на културни и художествени проекти, проекти за документална, концептуална и художествена фотография.
- Разпространение на художествените ценности и произведения чрез печатни издания, фотокниги, изложби, онлайн платформи, артистични изяви и кураторски проекти.
- Изграждане на диалог между различни участници в сферата на изкуството и културата за постигане на творчески обмен и по-широко разпространение.
- Издателска и кураторска дейност за открояване на добрите практики и художествените стойности.
- Изграждането на колекция от фотокниги за популяризиране на световните практики в България.